AUTODOC Shop AUTODOC Partners AUTODOC Club Nové AUTODOC Ads
Oblíbené

Všeobecné Obchodní podmínky stránky AUTODOC ADS

Obecná ustanovení, služby Autodoc

 • AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlín ("Autodoc") provozuje a poskytuje platformu, AUTODOC ADS ("platforma") v rámci následujících Podmínek užívání ("Podmínky užívání"), a to na doméně undefined Platformu mohou používat fyzické i právnické osoby ("uživatelé").

  Registrací nebo používáním platformy potvrzujete váš souhlas s akceptováním Podmínek užívání. Pokud si nepřejete být vázán/á těmito Podmínkami užívání, platformu nesmíte používat.

 • Platforma podporuje publikování nabídek a žádostí ("inzeráty") a interakci mezi dodavateli a potenciálními kupujícími prezentovaného zboží a služeb. Samotný Autodoc není ani dodavatelem ani tvůrcem publikovaných inzerátů.

 • Na platformě mohou být propagovány služby a zboží.

 • Uživatel může, jako propagátor, tvořit a publikovat inzeráty sestávající z textů a obrázků, a také vidět inzeráty publikované jinými uživateli jako potenciální kupující.

 • Pokud je taková možnost dostupná, platforma také umožňuje uživatelům komunikovat prostřednictvím přímých zpráv.

Registrace, uživatelský účet

 • Používání platformy a celého jejího funkčního rozsahu, konkrétně tvorba inzerátů, zobrazení specifických kontaktních údajů uživatele, a posílání přímých zpráv jiným uživatelům, vyžaduje bezplatnou registraci uživatele.

 • Registrovat se mohou pouze dospělé osoby a právně způsobilí jedinci (například ne rodiny nebo páry), firemní tělesa a soukromé společnosti.

  Když osoba zaregistruje společnost jako uživatele, tato osoba zaručuje, že je autorizovaná zastupovat tuto společnost.

 • Uživatel nesmí umožnit používání jeho účtu třetí osobě. Uživatel se zavazuje udržovat jeho přihlašovací údaje v tajnosti a chránit je před přístupem ze třetích stran.

 • Uživatelský účet není přenosný ani děditelný.

 • Uživatelé, kteří již mají účet na stránce https://www.autodoc.de/ nebo https://club.autodoc.de/ se nemusí registrovat samostatně na stránce inzerce.autodoc.cz. Přihlašovací údaje pro https://www.autodoc.de/ nebo https://club.autodoc.de/ lze automaticky použít jako přihlašovací údaje prostřednictvím služby jednotného přihlášení Single Sign-on na stránce inzerce.autodoc.cz.

  Uživatelé, kteří se zaregistrují na platformě a nemají účet na stránce https://www.autodoc.de/ nebo https://club.autodoc.de/ budou mít automaticky vytvořený účet na stránce https://www.autodoc.de/ a https://club.autodoc.de/ se stejnými přihlašovacími údaji prostřednictvím služby jednotného přihlášení Single Sign-on.

Používání platformy

 • Uživatel si vytvoří osobní uživatelský účet. Uživatelská smlouva mezi Autodoc a uživatelem bude uzavřena po dokončení registrace ("uživatelská smlouva").

  Pokud uživatel již má účet na stránce https://www.autodoc.de/, uživatelská smlouva vstupuje v platnost prvním přihlášením se na platformu prostřednictvím služby jednotného přihlášení Single Sign-on. Předmětem uživatelské smlouvy je klauzule o platformě od Autodoc.

 • Po registraci Autodoc zaručuje uživateli přístup na platformu prostřednictvím uživatelského účtu a použití přihlašovacích údajů. Uživatel je povinen držet své přihlašovací údaje v tajnosti a okamžitě informovat Autodoc o jakémkoliv známém neautorizovaném vstupu.

 • Registrace pod různými uživatelskými jmény nebo opětovná registrace po vyloučení z platformy není povolena.

 • Uživatel se zavazuje, že nevykoná žádnou činnost, která by narušila bezpečnost platformy Autodoc, nebude komunikovat žádné informace nebo údaje, které by mohly narušit software platformy, a nebude přenášet viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software.

Pravidla publikování inzerátů

 • Poté, co se uživatel úspěšně zaregistroval na platformě, může si bezplatně vytvořit a publikovat vlastní inzeráty.

 • Údaje z inzerátů se vždy uloží v elektronické formě. Pokud je tato možnost dostupná, uživatel může během publikování ověřit a modifikovat obsah a parametry svých inzerátů (možnost předběžného zobrazení).

 • Inzeráty publikované uživatelem na platformě jsou viditelné pro všechny uživatele platformy.

 • Uživatel musí vložit každý svůj inzerát do správné kategorie AUTODOC ADS a každý inzerát musí správně popsat, včetně všech relevantních vlastností a prvků (například stav produktu: nový nebo používaný), v písemné podobě, a pokud je to možné, i s jasně viditelnými fotografiemi.

 • Uživatel je při tvorbě inzerátu povinen uvést, zda nabídku zveřejňuje jako soukromá osoba nebo jménem společnosti, případně jako osoba samostatně výdělečně činná.

 • Uživatelé, kteří platformu používají jako komerční dodavatelé nebo na jiné profesionální účely, podléhají specifickým právním požadavkům.

  Jsou především povinni jednat v souladu se statutárními nařízeními poskytování informací, a to konkrétně poskytnout úplné identifikační údaje dodavatele podle platných právních požadavků.

  Autodoc nezaručuje přesnost a úplnost informací sumarizovaných v inzerátech.

 • Autorská práva publikovaných inzerátů zůstávají ve vlastnictví daného uživatele. Zveřejněním inzerátu na platformě však uživatel zaručuje společnosti Autodoc právo na opětovné získání a zveřejnění inzerátu na své webové stránce.

  Autodoc má právo přemístit inzeráty v rámci platformy a provádět technické změny.

Zakázaný obsah a chování, odpovědnost za inzeráty

 • Odpovědnost za veškeré informace, údaje, texty, fotografie, obrázky a jiný obsah a materiály v inzerátu ("obsah"), který je vytvořen, uložen nebo publikován uživatelem během používání platformy nese výhradně a bez omezení osoba, od které tento obsah pochází.

 • Při publikování inzerátu nebo v rámci souvisejícího kontextu uživatel nesmí přímo ani nepřímo:

  • nedodržet právní nařízení, tyto Podmínky užívání, práva třetích stran, konkrétně autorská práva, obchodní značky, a zákon o konkurenci, patenty, obchodní tajemství, osobnostní práva (např. právo přítomnosti vlastní osoby zobrazené na fotografiích) nebo narušit pravidla běžné slušnosti;

  • tvořit, ukládat, a/nebo publikovat obrázky, fotografie, text, údaje, odkazy nebo jiný obsah, který je podle platných právních předpisů nebo z pohledu Autodoc ústavně nebo legislativně napadnutelný nebo nelegální, poškozující, zastrašující, nevhodný, hanlivý nebo pohoršující, vulgární, obscénní, podporující nenávist, rasismus nebo jinak trestuhodný, nebo takový, který může ublížit nezletilým jakýmkoliv způsobem, konkrétně obsah pornografického charakteru, obsah, který podporuje násilí nebo jiným způsobem negativně ovlivňuje mladistvé;

  • tvořit obsah, který obsahuje nepravdivé informace nebo informace, které jsou jinak zavádějící.

  • tvořit, ukládat a/nebo publikovat obsah, ke kterému nemají potřebnou autorizaci k publikování nebo sdílení,

  • ukládat a/nebo publikovat materiál obsahující softwarové viry nebo jiné informace, údaje nebo programy, které jsou určeny k narušení, zničení nebo limitování funkčnosti počítače, jeho softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačních zařízení.

Povinnosti uživatele

 • V souvislosti s kontextem registrace na platformě je použivatel povinný poskytnout pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace v souladu s registračním formulářem. Uživatel souhlasí, že v případě jakékoliv změny údajů tuto změnu okamžitě aktualizuje.

  Uživatel bere na vědomí, že jako majitel uživatelského účtu je plně zodpovědný za všechny činnosti prováděné na jeho uživatelském účtu. Pokud uživatel autorizoval jinou osobu, například nezletilou, bez dohody s rodiči nebo právními zástupci této osoby používat jeho uživatelský účet, bere tímto na vědomí, že nese plnou odpovědnost za činnost uživatele, kontrolu nad přístupem, používání platformy uživatelem a následky jakéhokoliv přestupku.

 • Uživatel musí zajistit, že v rámci publikování inzerátů neporuší práva žádných třetích stran (např. autorská práva, narušení osobnostních práv, porušení zákona o konkurenci).

 • Uživatel musí Autodoc ihned informovat o jakémkoliv zneužití uživatelského účtu a také o jakémkoliv porušení bezpečnostních předpisů. Uživatel je povinen odškodnit Autodoc za jakoukoliv vyplývající škodu.

 • Uživatel potvrzuje, že se vzdává jakýchkoliv činností, které mohou znemožnit nebo negativně ovlivnit funkční kapacitu platformy (např. prostřednictvím malwaru nebo jiných skriptů). Platí to především v rámci užívání "robotického" softwaru, "spider" softwaru nebo softwaru "offline-čtečky", které automaticky generují požadavky uživatele na internetu.

 • Uživatel se také musí vzdát modifikování, přepisování, kopírování nebo rozšiřování oblastí webové stránky, konkrétně obcházením opatření technické ochrany, např. proti stahování.

Mazání inzerátů

 • Autodoc má právo částečně nebo v celku vymazat jakýkoliv uživatelem vytvořený inzerát na platformě, nebo zamítnout publikování inzerátu uživatele, pokud existuje přímý důkaz, že inzerát porušuje Podmínky používání nebo statutární nařízení nebo že uživatel jinak úmyslně porušil smluvní povinnosti. Autodoc má právo upozornit a/nebo dočasně nebo permanentně vyloučit uživatele z užívání platformy.

 • Autodoc si vyhrazuje právo nepublikovat nebo vymazat inzeráty z platformy, pokud existuje přímý důkaz, že inzerovaný produkt není volně dostupný nebo je inzerován nezákonně, nebo existuje důvod věřit, že inzerát je publikován za nevhodným (urážlivým) účelem.

 • Autodoc má právo částečně nebo zcela omezit, nebo dokonce ukončit poskytování svých služeb (nařízení platformy), a také zdržet publikování inzerátů v případě, že je tento postup nutný k provádění technických opatření.

Zrušení členství, zablokování uživatelského účtu

 • Uživatelská smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

 • Uživatel může smlouvu ukončit kdykoliv, bez oznámení.

 • Autodoc může smlouvu ukončit s dvoutýdenní výpovědní lhůtou. Právo na ukončení smlouvy bez oznámení z právoplatného důvodu je nedotčené.

  Autodoc může ukončit smlouvu bez oznámení, pokud:

  - uživatel poskytl nepravdivé nebo neúplné informace během procesu registrace,

  - uživatel opakovaně porušuje smluvní povinnosti a nemá v úmyslu upustit od porušování povinností i navzdory upozornění od Autodoc.

 • Pokud Autodoc ukončil smlouvu, uživatel nemá právo vytvořit si nový účet, a to ani pod jiným jménem nebo přezdívkou.

 • Každé takové ukončení smlouvy musí být v písemné podobě. Ukončení smlouvy odeslané prostřednictvím emailu se považuje za písemnou podobu ukončení smlouvy.

 • Autodoc má právo zcela nebo částečně zablokovat uživateli používání platformy bez předchozího oznámení, pokud existuje přímý důvod věřit, že uživatel porušil Podmínky užívání, nebo pokud je toto zablokování vyžadováno právně, nebo je nutné v rámci vyšetřování možného narušení právních předpisů.

 • Po ukončení smlouvy budou z platformy vymazány všechny jeho inzeráty a uživatelský účet bude deaktivován. Vymazání údajů nezahrnuje údaje, které je Autodoc právně povinen uchovávat nebo na které má povolení uchovávat.

Odpovědnost společnosti Autodoc

 • Žádosti o odškodnění od uživatelů vůči Autodoc budou zamítnuty, není-li níže uvedeno nebo dohodnuto jinak.

  Toto zbavení odpovědnosti se rovněž uplatňuje v prospěch právních zástupců a pověřených agentů Autodoc, pokud uživatel vznese vůči nim nárok/požadavek, pokud právní zástupci nebo pověření agenti konali úmyslně nebo v rámci hrubého zanedbání.

 • Výše uvedené omezení odpovědnosti se neuplatní, (a) pokud odpovědnost není omezena nebo vyloučena příslušným zákonem, konkrétně v souvislosti s podmínkami německého Zákona o odpovědnosti za produkt,

  (b) v případech úmyslného a hrubého zanedbání, (c) v případech poškození zdraví, končetin nebo života způsobeného jednoduchým zanedbáním, (d) v případě závažného porušení důležitých smluvních povinností, (e) v případech podvodu, a (f) v případech nedodržení garance.

 • Autodoc nemá vliv na design nebo obsah inzerátů uživatelů. Autodoc se důrazně distancuje od veškerého obsahu inzerátů zveřejněných na platformě.

 • Autodoc nekontroluje legitimitu, přesnost nebo úplnost inzerátů.

  Autodoc nezaručuje přesnost nebo úplnost informací v inzerátech a nezaručuje kvalitu, bezpečnost nebo legitimitu zboží nebo služeb inzerovaných uživatelem.

 • Pokud je odpovědnost společnosti Autodoc vyloučena, platí to i pro společnosti spojené s Autodoc, a také pro osobní odpovědnost zaměstnanců, pracovníků, zástupců, akcionářů a pověřených agentů společnosti Autodoc.

Zbavení odpovědnosti

Uživatel prohlašuje, že odškodní a že nebude společnost Autodoc, společnosti spojené se společností Autodoc, a také jejich zaměstnance, pracovníky, zástupce, akcionáře a pověřené agenty Autodoc a/nebo společnosti spojeny s Autodoc považovat za odpovědné v souvislosti s požadavky nebo nároky jakéhokoliv druhu od třetích stran kvůli nebo ve spojení s obsahem, který uživatel uchovává, publikuje a/nebo přenáší na platformu, nebo které vzniknou vlivem používání platformy nebo uživatelova narušení těchto Podmínek užívání nebo práv třetích stran. Zahrnuje to i poplatky pro právníky a soudní poplatky.

V případě nárok u třetí strany se uživatel zavazuje poskytnout společnosti Autodoc na požádání okamžité, správné a úplné informace potřebné k posouzení nároku a obhajobu vůči němu. Právo na zbavení odpovědnosti nelze uplatnit, pokud uživatel není odpovědný za porušení pravidel.

Autodoc obchodní značky a autorská práva

Uživatel si je vědom, že všechna práva Autodoc v rámci označování, obchodních značek, patentů, autorských práv, licenčních práv nebo jiných práv, případně srovnatelných právních pozic v souvislosti s uživatelem jsou výhradním vlastnictvím společnosti Autodoc a uživatel je nemůže použít nebo odstranit reference vůči právu vlastnictví společnosti Autodoc bez předchozího výhradně písemného souhlasu společnosti Autodoc.

Uživatel nesmí zejména používat Autodoc obchodní značky, kopírovat, modifikovat, rozebrat, vytvořit derivativní práce nebo se pokusit odhalit zdrojový kód, prodat, udělit licenci nebo přenést jakákoli práva na software/zdrojový kód nebo nárokovat si jakákoliv práva na software/zdrojový kód. Pro upřesnění, výše uvedené neplatí pro vlastní obsah uživatele.

Ochrana údajů

Používání platformy je dobrovolné. Používání platformy inzerce.autodoc.cz však není možné bez poskytnutí osobních údajů nebo v rámci specifikace anonymizovaných dat.

Autodoc pracuje v souladu se všemi příslušnými nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů. Další informace o charakteru a účelu požadovaných a sbíraných osobních údajů, zpracování a používání, najdete v Pravidlech ochrany soukromí https://www.autodoc.cz/services/ochrana-soukromi

Změny v Podmínkách užívání, ukončení poskytování služeb

 • Podmínky užívání jsou součástí smluvního vztahu mezi uživatelem a společností Autodoc ve verzi, která byla dostupná v době registrace.

  Aktuální verze Podmínek užívání je na webové stránce Autodoc dostupná kdykoliv, na adrese inzerce.autodoc.cz Autodoc má právo platformu kdykoli změnit, včetně změny a přizpůsobení Podmínek užívání s budoucí platností.

  Autodoc bude písemně informovat uživatele (postačuje emailová formčtyři týdny před provedením změn.

  Pokud během této lhůty nebudou vzneseny žádné námitky, nebo pokud uživatel předem odsouhlasí změny, buď explicitně nebo aktivním používáním, doplněné Podmínky užívání vstoupí v platnost.

  Pokud uživatel vznese námitky ve stanovené lhůtě v písemné podobě (postačuje emailová forma), uživatelská smlouva bude pokračovat podle předchozích Podmínek užívání. Právo na ukončení smlouvy ze strany uživatele a ze strany Autodoc zůstává nezměněno.

 • Autodoc má také právo ukončit své služby (provozování platformy) v souladu s dvoutýdenní oznamovací lhůtou.

Řešení sporů online: Informace podle čl. 14směrnice 2013/524/EU o spotřebitelských právech

Evropská komise nabízí platformu pro řešení sporů online, dostupnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Autodoc není připraven ani obecně povinen účastnit se procesu řešení sporů před spotřebitelskou arbitrážní radou.

Spotřebitelská arbitráž: Informace podle odstavce 36 německého Zákona o alternativním řešení sporů spotřebitelských záležitostí

Autodoc se nepodílí na procesech řešení sporů před spotřebitelskou arbitrážní radou. Přesto jsme právně povinni informovat vás o pro vás kompetentní spotřebitelské arbitrážní radě:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. {Všeobecná smírčí rada uživatelů registrovaného arbitrážního sdružení}, Strassburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Telefonní číslo: 07851/795 79 40, fax: 07851/795 79 41, email: mail@verbraucher-schlichter.de, webová stránka: www.verbraucher-schlichter.de.

Závěrečná ustanovení

 • Pokud jsou uživatelé podnikatelé (v souladu s odstavcem 14 německého občanského zákoníku), použije se zákon Federální republiky Německo. Uplatnění Úmluvy spojených národů o prodeji (CISG) je v tomto případě vyloučeno.

  Pro spotřebitele toto platí jen v případě, že vůči tomuto nejsou uplatněny žádné povinné právní předpisy (jako například nařízení o ochraně spotřebitele) zákona země, v níž má spotřebitel své bydliště.

 • Výhradní místo jurisdikce pro všechny spory vyplývající z nebo ve spojení s touto Uživatelskou smlouvou je město Berlín s tím, že strany jsou obchodní strany nebo že nemáte obecné místo jurisdikce v Německu nebo ve kterékoliv členské zemi EU nebo že jste se přestěhovali do zahraničí po zahájení platnosti těchto Podmínek užívání nebo že vaše místo trvalého bydliště je neznámé v době zapsání právního úkonu.

 • Pokud jedno nebo více nařízení Podmínek užívání ztratí svou platnost nebo nebude dále uplatnitelné, nebude to mít vliv na ostatní nařízení těchto Podmínek užívání. Neplatné nebo neuplatnitelné nařízení musí být podle možností nahrazeno právními předpisy.

Pravidla odstoupení spotřebitele

 • Spotřebitelé mají právo odstoupit v souladu s následujícími nařízeními, kde spotřebitel představuje osobu, která uzavřela právní transakci pro účely, které nelze připsat komerční činnosti nebo činnosti samostatně výdělečně činné osoby.

 • Vaši smluvní dohodu lze odvolat bez uvedení důvodu v rámci lhůty dvou týdnů a v písemné podobě (např. dopis, fax, email).

  Lhůta začíná běžet po obdržení této informace v písemné podobě, ne však dříve než při uzavření dohody, ani před tím, než si stihneme splnit naše povinnosti poskytnout informace podle definice v článku 312c německého občanského zákoníku ve spojení s odstavcem 1a (2), a nařízení občanského zákoníku ohledně povinnosti informování.

  Pro tento účel lze použít přiložený odvolací formulář, ale není to povinnost. Odvolací formulář můžete vyplnit elektronicky na naší webové stránce inzerce.autodoc.cz a poslat zpět (například emailem na adresu info@autodoc.de).

  Pokud využijete tuto možnost, okamžitě vám zašleme potvrzení o přijetí vašeho odstoupení (např. prostřednictvím emailu).

  Odeslání odstoupení před ukončením lhůty postačí pro splnění lhůty pro odstoupení. Odstoupení je nutné poslat na adresu:


  AUTODOC AG


  Josef-Orlopp-Straße 55


  10365 Berlín, Německo,


  Telefonní číslo: +493022026998,


  Fax: 030 208 478 250,


  Email: info@autodoc.de


 • Důsledky odstoupení

  V případě účinného odstoupení musí obě strany odškodnit opačnou stranu za poskytnuté služby a jakékoliv odvozené užitky/výnosy (například úroky).

  Pokud není z vaší strany možné doručit nám všechny nebo některé získané užitky (výnosy), nebo je lze doručit pouze v poškozeném stavu, vaší povinností je poskytnout nám kompenzaci ve stejné hodnotě. Může to znamenat, že vaše smluvní platební povinnosti bude třeba splnit za celé období až do uplatnění odstoupení.

  Závazky týkající se vrácení peněz musí být splněny do 30 dnů. Lhůta začne pro vás běžet odesláním vašeho odstoupení a pro nás našim přijetím tohoto odstoupení.

  Použijeme stejný způsob platby, který jste využili při původní transakci pro vrácení peněz, pokud si s vámi nedohodneme jiný způsob platby; v žádném případě vám nebudeme účtovat žádné poplatky vlivem těchto úkonů vrácení peněz.

 • Speciální pokyny

  Platnost vašeho práva na odstoupení vyprší předčasně, pokud byla smlouva oběma stranami řádně plněna spolu s vaším souhlasem před tím, než jste využili vaše právo odstoupit.

 • Vzorový formulář pro odstoupení

  Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte a pošlete zpět tento formulář.

  -Konec pokynů k odstoupení-

  V případě jakéhokoli sporu nebo nejasnosti převažuje originální verze smlouvy v německém jazyce.